Bootstrap Slider

เมนูลิงก์ ภายในตำบล 

   

เมนูลิงก์ ภายในจังหวัด 

   

วิสัยทัศน์การพัฒนา


          วิสัยทัศน์การพัฒนา วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”


          วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุ่ม 1 พ.ศ. 2552-2555 (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี)

          “เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และเกษตรปลอดภัย โดยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดมลภาวะมีการพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง”


           วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ

           “มุ่งพัฒนาสามโคก ให้เป็นเมืองที่สงบสุขน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีการเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรักษาภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


           วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลบางกระบือ

           “บางกระบือจะน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวพร้อม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยง ยาเสพติด”


          ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี

                    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร การผลิต การค้าและบริการ

                    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมปทุมธานีให้เป็นสังคมคุณภาพ


           ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร การผลิต การค้าและบริการ

                     เป้าประสงค์ (Goals)

                    1. เศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


                      กลยุทธ์ (Strategies)

                     1. พัฒนาตลาดค้าส่งให้เป็นศูนย์กลางการค้าผลิตผลการเกษตรในภูมิภาคฯ

                     2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวปทุมธานี เป็นสินค้าส่งออกของประเทศ

                     3. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

                     4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชาวปทุมธานี


           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมปทุมธานีให้เป็นสังคมคุณภาพ

                     เป้าประสงค์ (Goals)

                     1. สังคมปทุมธานีเป็นสังคม อยู่เย็นเป็นสุข


                     กลยุทธ์ (Strategies)

                     1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                     2. สร้างชุมชนปทุมธานีให้มีความเข้มแข็ง

                     3. จัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน

                     4. จัดระเบียบสังคมให้มั่นคงปลอดภัย


                     พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นตำบลบางกระบือ

                     1. ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค

                     2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                     3. การบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                     4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     5. การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ

                     6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

                     7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว


                     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                     1. ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค โดยการการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

                     2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม

                     เสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งการส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร

                     3. การบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ

                     แวดล้อมแม่น้ำลำคลอง รักษาสภาพจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                     4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     บูรณะโบราณสถานที่สำคัญ ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา

                     5. การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้าน

                      การเกษตร

                     6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากรพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ใน

                      การปฏิบัติ

                     ราชการ สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

                     7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

                     ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแม่น้ำเจ้าพระยา


                     1. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ที่จะพัฒนาตำบล ให้เป็นตำบลน่าอยู่ ตามนโยบายการพัฒนา 8

                      ด้าน ดังนี้

                                การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                                1.1 พัฒนาและปรับปรุง ถนน สะพาน ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอด

                                1.2 พัฒนาและปรับปรุง แม่น้ำ ลำคลอง ถนน ให้สวยงาม

                                1.3 ให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั้งตำบล

                                1.4 พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น


                     2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                                2.1 พัฒนาอาชีพหลักของประชาชน (ด้านการเกษตร)

                                2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม

                                2.3 ส่งเสริม เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ <

                                2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                                2.5 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

                                2.6 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ


                     OTOP

                     3. การพัฒนาด้านสังคม

                                OTOP

                               3.1 ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                               3.2 ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ มีความเข้มแข็ง ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดโรคติดเชื้อ

                               3.3 ให้ความสำคัญและช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

                               3.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ


                     4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                               4.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                               4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนวัดเชิงท่า

                               4.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาในระบบ

                               4.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา นอกระบบ

                               4.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ทางไกลดาวเทียม

                               4.6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา

                               4.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวัฒนธรรม


                     5. การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                               5.1 ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

                               5.2 ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์จารีตประเพณี

                               5.3 ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น


                    6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                               6.1ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประชาชนได้รับการตรวจรักษาโรค และได้รับการดูแลด้านสุขภาพ

                               ตามความเหมาะสม

                               6.2 ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

                               6.3 พัฒนาและส่งเสริมมาตรการอาหารสะอาดและปลอดภัย

                               6.4 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา


                    7. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                               7.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ให้สวยงาม

                               7.2 ปลูกจิตสำนึกไม่ให้มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                               7.3 ปลูกจิตสำนึกไม่ให้มีการสร้างมลภาวะ มลพิษ หรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

                               7.4 ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย

                               7.5 ดำเนินการปลูกป่าชุมชน

                               7.6 คุ้มครองดูแลรักษาที่ดินสาธารณะ


                    8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

                               8.1 ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูงๆ

                               8.2 จัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน

                               8.3 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

                               8.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม เช่น ร่วมรับรู้ ร่วมให้ข้อมูล ร่วม

                               คิดร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ เป็นต้น

                               8.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า เช่น การส่งเสริมให้มีกลุ่มเอกชน เป็นต้น

                               8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมตำบล ประชาคมหมู่บ้าน ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบล

                               บางกระบือ